Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1

768

699

G.2

032

122

440

557

G.3

907

472

896

939

462

517

KK

129

896

747

476

208

295

479

234

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 768, 699 28 1.000.000
G.2 032, 122, 440, 557 88 350.000
G.3 907, 472, 896, 939, 462, 517 84 210.000
G.KK 129, 896, 747, 476, 208, 295, 479, 234 175 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 56 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 436 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3091 40.000

XS Max 3D thứ 6, 17/03/2023

G.1

979

886

G.2

259

959

515

473

G.3

847

804

769

403

060

855

KK

723

208

501

785

318

381

245

510

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 979, 886 50 1.000.000
G.2 259, 959, 515, 473 104 350.000
G.3 847, 804, 769, 403, 060, 855 59 210.000
G.KK 723, 208, 501, 785, 318, 381, 245, 510 115 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 369 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2823 40.000

XS Max 3D thứ 6, 10/03/2023

G.1

821

057

G.2

824

839

293

507

G.3

847

605

873

220

086

877

KK

859

550

896

449

394

356

967

297

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 821, 057 21 1.000.000
G.2 824, 839, 293, 507 76 350.000
G.3 847, 605, 873, 220, 086, 877 72 210.000
G.KK 859, 550, 896, 449, 394, 356, 967, 297 125 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 78 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 218 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3276 40.000

XS Max 3D thứ 6, 03/03/2023

G.1

311

544

G.2

861

308

217

867

G.3

576

766

526

103

583

915

KK

945

613

466

215

453

484

868

109

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 311, 544 30 1.000.000
G.2 861, 308, 217, 867 73 350.000
G.3 576, 766, 526, 103, 583, 915 95 210.000
G.KK 945, 613, 466, 215, 453, 484, 868, 109 148 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 8 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 308 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3412 40.000

XS Max 3D thứ 6, 24/02/2023

G.1

704

151

G.2

533

101

123

441

G.3

634

457

037

533

652

802

KK

664

960

371

458

924

520

602

578

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 704, 151 20 1.000.000
G.2 533, 101, 123, 441 123 350.000
G.3 634, 457, 037, 533, 652, 802 110 210.000
G.KK 664, 960, 371, 458, 924, 520, 602, 578 253 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 33 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 265 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3276 40.000

XS Max 3D thứ 6, 17/02/2023

G.1

385

805

G.2

877

431

931

057

G.3

394

982

737

120

120

418

KK

470

989

215

718

485

879

574

745

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 385, 805 18 1.000.000
G.2 877, 431, 931, 057 45 350.000
G.3 394, 982, 737, 120, 120, 418 100 210.000
G.KK 470, 989, 215, 718, 485, 879, 574, 745 106 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 267 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2862 40.000

XS Max 3D thứ 6, 10/02/2023

G.1

475

768

G.2

629

141

215

099

G.3

125

549

226

145

329

480

KK

843

023

584

314

892

758

888

907

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 475, 768 108 1.000.000
G.2 629, 141, 215, 099 91 350.000
G.3 125, 549, 226, 145, 329, 480 122 210.000
G.KK 843, 023, 584, 314, 892, 758, 888, 907 148 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 62 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 422 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3166 40.000

XS Max 3D thứ 6, 03/02/2023

G.1

400

549

G.2

429

136

068

988

G.3

147

701

327

236

759

250

KK

794

270

171

517

183

932

056

996

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 400, 549 16 1.000.000
G.2 429, 136, 068, 988 125 350.000
G.3 147, 701, 327, 236, 759, 250 100 210.000
G.KK 794, 270, 171, 517, 183, 932, 056, 996 190 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 288 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3436 40.000

XS Max 3D thứ 6, 27/01/2023

G.1

266

763

G.2

307

079

978

859

G.3

508

532

929

791

209

585

KK

814

703

857

755

054

616

627

936

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 266, 763 48 1.000.000
G.2 307, 079, 978, 859 81 350.000
G.3 508, 532, 929, 791, 209, 585 132 210.000
G.KK 814, 703, 857, 755, 054, 616, 627, 936 177 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 32 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 448 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3103 40.000

XS Max 3D thứ 6, 20/01/2023

G.1

255

538

G.2

731

462

776

882

G.3

359

746

913

516

691

444

KK

044

271

544

599

338

259

878

291

Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 255, 538 85 1.000.000
G.2 731, 462, 776, 882 76 350.000
G.3 359, 746, 913, 516, 691, 444 151 210.000
G.KK 044, 271, 544, 599, 338, 259, 878, 291 203 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 940 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4208 40.000